Animación do posible parque eólico na Serra do Galiñeiro

Actividades

S. Actividades Sociais

20 de abril: ASEMBLEA XERAL ORDINARIA
20 de abril: ASEMBLEA XERAL ORDINARIA
Data:
20/04/2018
Data: 20 de abril
Hora: 20:00h
Lugar: Local Social

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

A actual Xunta Directiva en reunión do día 13/03/2018 acordou, ao abeiro dos artigos 20 e 21 dos nosos Estatutos, convocar Asemblea Xeral Ordinaria o próximo día 20 de abril ás 20:00 horas en primeira convocatoria e ás 20:30 horas en segunda convocatoria, no local social situado en Avda. Camelias 78 oficina K, segundo á orde do día que se expón a continuación:
Orde do día da Asemblea Xeral Ordinaria
1) Aprobación se procede, das actas anteriores Asemblea Ordinaria e Asemblea Extraordinaria
2) Presentación e aprobación, se procede da Memoria de actividades do ano 2017
3) Presentación e aprobación, se procede, das contas anuais de 2017
4) Presentación e aprobación, do calendario de actividades do ano 2018
5) Presentación e aprobación se procede, do orzamento para o ano 2018
6) Informe xestións local anexo
7) Propostas dos asociados
8) Rogos e preguntas
As actas anteriores das Asembleas Xeral Ordinaria e Xeral Extraordinaria non serán lidas e estarán a disposición dos socios na oficina do Club e/ou no Taboleiro de anuncios a partir do día 05/04/18, xunto coa seguinte documentación: Censo de socios con dereito a voto, Balances e conta de resultados de 2017.
As Propostas dos asociados deberán presentarse segundo os estatutos con 5 días de antelación a celebración da asemblea.

PARTICIPA!!
Data limite de inscrición:
20/04/2018Camelias 78, Oficina K 36211     VIGO - Pontevedra
T: 986 438 505 F: 986 912 220 info@celtas.net